ด้านการบริหารงานอื่นๆ
  • ระบบงานเงินเดือนและค่าจ้าง
  • ระบบควบคุมเอกส่าร ตปท.
  
  
  
 
 
 
 
   ภาพรวมระบบงาน ECONS
   ด้านการบริหารการผลิต
   ด้านการบริหารการจัดจำหน่าย
   ด้านการบริหารการเงินและบัญชี
   ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
   คำถามที่พบบ่อย
   ความต้องการของระบบ
 
 
 
 
ระบบเงินเดือน และค่าแรง
(Payroll System)
ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
    เป็นระบบงานที่รองรับการปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ของพนักงานในแต่ละเดือนของบริษัทที่มี
ลักษณะเป็นแบบ Multi-Companyให้ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วในการทำงานและลดปัญหาความผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีรายงานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการคำนวณเงินได้ เงินหัก ต่างๆ ของ
พนักงานและรายงานแสดงตันทุนในการจ่ายเงินได้ให้กับพนักงานในแต่ละแผนกซึ่งสามารถแสดงหน้าจอและ
รายงานได้เป็น2 ภาษา สำหรับรายงานที่ใช้ในการติดต่อกับทางราชการจะแสดงเป็นภาษาไทยเท่านั้น
ส่วนการส่งข้อมูลที่เป็นลักษณะ Text File ไปยังธนาคาร หรือกองทุนต่างๆ สามารถเลือกรูปแบบ การส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ

การกำหนดค่าเริ่มต้น และตารางภาษี(Default and Table)
เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการกำหนด ค่าเริ่มต้นระบบงานของการคำนวณภาษี และการกำหนดค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การคำนวณภาษีของพนักงาน รวมทั้งการกำหนดจำนวนเดือนและอายุงานในการจ่ายค่าชดเชย หรือเงินบำเหน็จการกำหนดข้อมูลหลักพนักงาน (Employee Master)
เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลหลัก ของพนักงานในบริษัท ซึ่งสามารถแยกได้เป็น พนักงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวัน
และพนักงานรายเดือน โดยแบ่งข้อมูลในการบันทึกเป็นส่วน ๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าลดหย่อน ข้อมูลการรับเงิน ที่บันทึกรายละเอียดเงินเดือน และรับเงิน ข้อมูลที่อยู่ บันทึกรายละเอียดที่อยู่ เพื่อใช้ใน
การแสดงรายงาน ภงด.1 และหนังสือรับรองการหักภาษี ข้อมูล YTD เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าของเงินได้ตั้งแต่ต้นปี
ข้อมูลค่าลดหย่อน บันทึกรายละเอียดของค่าลดหย่อนอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงิน
 
› Home         › About us         › ECONS         › Press         › Contact Us        
Copyright 2006, BBS.co.th All rights reserved.